Διοικούσα Επιτροπή Εκτύπωση

Η Διοικούσα Επιτροπή αποτελείται από τέσσερα Μέλη Δ.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο φοιτητών, τα οποία για την τριετία 2014-2017 είναι: