Καλές πρακτικές έργου EQUAL: Προβλήματα και πολιτικές ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία Εκτύπωση

23 Ιουνίου 2008, Αθήνα

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ και την Α.Σ. DI.P.O. Net, Disabled People Operating Network, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL, Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 ΔΙΑΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, Α.Σ. DI.P.O. Net, Disabled People Operating Network, έργο "Εκπαίδευση και Απασχόληση ΑμεΑ μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής της περιφέρειας της Ηπείρου".

Στο πλαίσιο της ημερίδας παρουσιάστηκαν 7 εισηγήσεις.