Ανάδειξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων στο Πλαίσιο των Εργασιακών Σχέσεων των ΑμεΑ Εκτύπωση

22-23 Ιουνίου 2007, Ιωάννινα

Η διακρατική ημερίδα συνδιοργανώθηκε από το ΕΚεΠΕΚ και την Α.Σ. DI.P.O. Net, Disabled People Operating Network, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ.Π. EQUAL, Υποπρόγραμμα 1 "Απασχολησιμότητα", Μέτρο 1.1 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, Α.Σ. DI.P.O. Net, Disabled People Operating Network, έργο "Εκπαίδευση και Απασχόληση ΑμεΑ μέσα από την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος προβολής της περιφέρειας της Ηπείρου".

Στο πλαίσιο της διημερίδας παρουσιάστηκαν 15 εισηγήσεις.